Regulamin - Mercatone
Zaznacz stronę

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.mercatone-sklep.pl jest prowadzony przez firmę Waldemar Wypych Mercatone z siedzibą w Pruszków, kod pocztowy: 05-804, przy Helenowska 7/11, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra przedsiębiorczości i technologii pod numerem NIP 5211960076, REGON 140313578, który jest stroną umowy sprzedaży, Sprzedawcą, właścicielem sklepu oraz administratorem danych osobowych.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
  Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
 3. Kupującym jest osoba, która złożyła zamówienie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu (dalej Regulamin). Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcję: „Akceptuję warunki regulaminu sklepu internetowego www.mercatone-sklep.pl”, przed złożeniem zamówienia.
 5. Sklep ma prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian.
 6. Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu, z oznaczeniem tych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów, obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. Wysyłki realizowane są na terenie Polski. Do każdego zamówienia sklep dołącza Fakturę VAT. Faktury VAT wystawiane są tylko na adres Kupującego znajdujący się w obszarze terytorialnym Polski.
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

2 OFERTA

 1. Ceny produktów w Sklepie wyrażone są w polskich złotych [PLN] i są cenami zawierającymi należne podatki i cła. Cena podana przy każdym rejsie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 2. Sklep ma prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba miejsc. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Warunki oferty promocyjnej zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu.

3 PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową sklepu: www.mercatone-sklep.pl
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia”, znajdującego się na stronie internetowej sklepu oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 3. Sprzedaż będzie dokonywana na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu składania zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma automatyczną informację zwrotną, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.
 5. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. W takim wypadku prosimy o kontakt ze Sklepem przez e-mail: mercatone.reklama@gmail.com
 6. Zamówienie wiąże Kupującego jako oferta od jego złożenia, jeżeli:

wypełnił zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako niezbędne do wypełnienia i wysłał zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą na stronie internetowej sklepu oraz

zaakceptował warunki Regulaminu zgodnie z informacją zawartą w rejestracji zamówienia oraz

Sklep niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia dokonał jego rejestracji i potwierdził jego otrzymanie.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, w przypadku nieterminowego uregulowania należności za zamówiony produkt lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. O odmowie lub anulowaniu realizacji zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony na adres e-mail, z którego złożył zamówienie.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w ofercie. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem, Sklep wyśle do Kupującego wiadomość, na adres e-mail podany przez Kupującego, bądź skontaktuje się telefonicznie z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

4 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zamówiony towar w sklepie www.mercatone-sklep.pl następuje za pomocą płatności online. Forma płatności elektronicznej obsługiwana jest przez Przelewy24. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”
 2. Za datę zapłaty w przypadku przelewu uważa się datę uznania rachunku Sprzedającego.

5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w dni robocze, odpowiednio do wybranej przez Kupującego za pomocą e-płatności – w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia.
 2. Zamówienia są realizowane na terenie wybranych Polski, za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Kupującego.
 3. O etapach realizacji zamówienia Kupujący będzie na bieżąco informowany przez e-mail na adres podany przez niego podczas składania zamówienia.
 4. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę przekazania towaru przewoźnikowi.
 5. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, za datę zrealizowania zamówienia uważa się dzień dostarczenia towaru Kupującemu.
 6. Kupujący ma prawo sprawdzić stan towaru przy jego odbiorze od przewoźnika pod kątem ustalenia, czy nie jest uszkodzony.
 7. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych.
 8. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, wraz z towarem otrzymuje on pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, określające datę, rodzaj, przedmiot oraz cenę.

6 KOSZTY PRZESYŁKI TOWARU

 1. Koszty przesyłki towaru i inne koszty zaakceptowane w formularzu zamówienia ponosi Kupujący.
 2. Koszty przesyłki towaru i inne koszty zostaną wskazane na formularzu zamówienia i doliczone do płatności Kupującego za towar.

7 KOSZTY PRZESYŁKI TOWARU

 1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji, zgłoszeń reklamacyjnych dokonuje się na adres e-mail: mercatone.reklama@gmail.com, w temacie wpisując REKLAMACJA, bądź pisemnie, na adres Mercatone, Helenowska 7/11, 05-804 Pruszków. Do wysyłanego zgłoszenia należy załączyć wypełniony formularz reklamacyjny, który jest dostępny na stronie www.mercatone-sklep.pl. W formularzu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury, paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego, w którym opisano rodzaj uszkodzeń. Dokument powinien być opatrzony podpisem i pieczątką kuriera oraz powinien zawierać czytelne informacje pozwalające na kontakt z nim. Zapis nie dotyczy Kupującego będącego Konsumentem.
 4. Jeśli Kupujący będący Konsumentem zauważy, w chwili odbioru przesyłki, że paczka posiada uszkodzenia, zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera.
 5. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć odpowiednio zabezpieczony i zapakowany reklamowany towar na adres Sklepu: Mercatone, Helenowska 7/11, 05-804 Pruszków
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania towaru przez Sklep.
 7. Koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Kupujący.

8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1 . Kupujący, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar nie może nosić znaków używania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres sklepu: Waldemar Wypych Mercatone z siedzibą w Pruszków, kod pocztowy: 05-804, przy Helenowska 7/11, NIP 5211960076, REGON 140313578 lub elektronicznie na adres e-mail: mercatone.reklama@gmail.com. Kupującemu, który jest Konsumentem Sklep niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 1. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny tutaj: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html
 2. Zwrotu odpowiednio zabezpieczonego i zapakowanego towaru należy dokonać w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Sklepu, o którym mowa w pkt.1.
 3. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.
 4. Sklep zwraca Kupującemu cenę towaru, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot środków nastąpi przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innej formy zwrotu poniesionych przez Kupującego kosztów.
 6. Produkty wykonane na zamówienie, z podaniem grafiki do wydruku nie podlegają zwrotowi na powyższych zasadach. Kupujący nadal ma prawo do złożenia reklamacji.

9 DANE OSOBOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego www.mercatone-sklep.pl oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./
 2. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Sklep w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty.
 3. Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji zamówienia.

4.Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej.

 1. W przypadku sporów Strony będą dążyły do polubownego zakończenia sprawy. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży, których stroną pozostaje przedsiębiorca, jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
 2.  W przypadku, gdy stroną umowy jest Konsument, spory zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. Zm).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny ( tj. Dz.U.2014 poz.121), ustawy z dnia 30.05.2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.